Подобряват материалната база на Домашен социален патронаж

Дата: 2021-02-11 07:45:45

  Кметът на Ловеч сключи договор с фонд „Социална закрила“ за изпълнение на проект „Оборудване и модернизиране на Домашен социален патронаж в община Ловеч“, съобщават от пресцентъра на администрацията.

  През март миналата година община Ловеч разработи и депозира в Министерство на труда и социалната политика проектното предложение по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“, за финансиране от фонд „Социална закрила“. Проектното предложение бе класирано и одобрено, но не се финансира през 2020 г. поради изчерпване на финансовия ресурс на Фонда. През декември 2020 г. е отправена покана до община Ловеч за финансиране на проекта през 2021 г. по друга целева програма - „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“. Общата стойност на проекта е в размер на почти 30 хил. лв., от които около 3000 лв. ще се финансират от бюджета на общината, а останалите - от фонд „Социална закрила“. 

  Проектът включва закупуване на оборудване и обзавеждане за двете кухненски бази на социалната услуга в Ловеч и в с.Дойренци. Планираната продължителност на проекта е четири месеца, тоест той трябва да приключи до края на юни.

  С реализирането му ще се подобри качеството на предоставяните услуги чрез по-пълноценна грижа за лицата с увреждания и самотните възрастни хора на територията на общината. Важен момент е, че ще се намали времетраенето на технологичния процес по приготвяне на храната, което ще даде възможност за включване на нови потребители. Ще се подобрят условията на работа в кухненските бази чрез създаване на оптимални условия за функциониране на социалната услуга. Основните дейности на проекта са свързани с провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка и монтиране на оборудване и обзавеждане, съгласно Закона за обществените поръчки.

Aвтор: Редакция "Ловеч Прес"